Học tiếng Anh > take sth off

take sth off

cởi, bỏ cái gì, lấy đi cái gì
« Back to Glossary Index