Học tiếng Anh > technical

technical

(thuộc) kỹ thuật, chuyên môn
« Back to Glossary Index