Học tiếng Anh > technique

technique

kỹ sảo, kỹ thuật, phương pháp kỹ thuật
« Back to Glossary Index