Học tiếng Anh > term

term

giới hạn, kỳ hạn, khóa, kỳ học
« Back to Glossary Index