Học tiếng Anh > that

that

người ấy, đó, vật ấy, đó; rằng, là
« Back to Glossary Index