cái, con, người, ấy này….
« Back to Glossary Index