Học tiếng Anh > thing

thing

cái, đồ, vật
« Back to Glossary Index