Học tiếng Anh > throw sth away

throw sth away

ném đi, vứt đi, liệng đi
« Back to Glossary Index