Học tiếng Anh > twisted

twisted

được xoắn, được cuộn
« Back to Glossary Index