Học tiếng Anh > until

until

trước khi, cho đến khi
« Back to Glossary Index