Học tiếng Anh > urge

urge

thúc, giục, giục giã; sự thúc đẩy, sự thôi thúc
« Back to Glossary Index