sử dụng, dùng; sự dùng, sự sử dụng
« Back to Glossary Index