Học tiếng Anh > adjust

adjust

sửa lại cho đúng, điều chỉnh
« Back to Glossary Index