Học tiếng Anh > admit

admit

nhận vào, cho vào, kết hợp
« Back to Glossary Index