Học tiếng Anh > bunch

bunch

búi, chùm, bó, cụm, buồng; bầy, đàn
« Back to Glossary Index