Học tiếng Anh > bush

bush

bụi cây, bụi rậm
« Back to Glossary Index