Học tiếng Anh > carpet

carpet

1. tấm thảm
to lay a carpet: trải thảm
2. thảm (cỏ, hoa, rêu…)
« Back to Glossary Index