Học tiếng Anh > cast

cast

quăng, ném, thả, đánh gục; sự quăng, sự ném (lưới), sự thả
« Back to Glossary Index