Học tiếng Anh > castle

castle

thành trì, thành quách
« Back to Glossary Index