Học tiếng Anh > catch

catch

bắt lấy, nắm lấy, tóm lấy, chộp lấy
« Back to Glossary Index