Học tiếng Anh > clap

clap

vỗ, vỗ tay; tiếng nổ, tiếng vỗ tay
« Back to Glossary Index