Học tiếng Anh > clerk

clerk

thư ký, linh mục, mục sư
« Back to Glossary Index