Học tiếng Anh > click

click

làm thành tiếng lách cách; tiếng lách cách, cú nhắp (chuột)
« Back to Glossary Index