Học tiếng Anh > crucial

crucial

quyết định, cốt yếu, chủ yếu
« Back to Glossary Index