Học tiếng Anh > curl

curl

quăn, xoắn, uốn quăn, làm xoắn; sự uốn quăn
« Back to Glossary Index