Học tiếng Anh > curtain

curtain

màn (cửa, rạp hát, khói, sương)
« Back to Glossary Index