Học tiếng Anh > custom

custom

phong tục, tục lệ, thói quen, tập quán
« Back to Glossary Index