Học tiếng Anh > cycle

cycle

chu kỳ, chu trình, vòng; quay vòng theo chu kỳ, đi xe đạp
« Back to Glossary Index