Học tiếng Anh > damage

damage

mối hạn, điều hại, sự thiệt hại; làm hư hại, làm hỏng, gây thiệt hại
« Back to Glossary Index