Học tiếng Anh > dark

dark

tối, tối tăm; bóng tối, ám muội
« Back to Glossary Index