Học tiếng Anh > delivery

delivery

sự phân phát, sự phân phối, sự giao hàng; sự bày tỏ, phát biếu
« Back to Glossary Index