Học tiếng Anh > deny

deny

từ chối, phản đối, phủ nhận
« Back to Glossary Index