Học tiếng Anh > derive

derive

nhận được từ, lấy được từ; xuất phát từ, bắt nguồn, chuyển hóa từ (from)
« Back to Glossary Index