Học tiếng Anh > desert

desert

sa mạc; công lao, giá trị; rời bỏ, bỏ trốn
« Back to Glossary Index