Học tiếng Anh > design

design

sự thiết kế, kế hoạch, đề cương. phác thảo; phác họa, thiết kế
« Back to Glossary Index