Học tiếng Anh > disappointing

disappointing

làm chán ngán, làm thất vọng
« Back to Glossary Index