Học tiếng Anh > discover

discover

khám phá, phát hiện ra, nhận ra
« Back to Glossary Index