Học tiếng Anh > drawer

drawer

người vẽ, người kéo
« Back to Glossary Index