Học tiếng Anh > drawing

drawing

bản vẽ, bức vẽ, sự kéo
« Back to Glossary Index