Học tiếng Anh > dress

dress

quần áo, mặc (quần áo), ăn mặc
« Back to Glossary Index