đến kỳ hạn (trả nợ); xứng đáng, thích đáng
« Back to Glossary Index