Học tiếng Anh > dull

dull

1. chậm hiểu, tối dạ, ngu đần, đần độn
2. không tinh, mờ (mắt); không thính, nghểnh ngãng (tai)
« Back to Glossary Index