Học tiếng Anh > dull

dull

chậm hiểu, ngu đần
« Back to Glossary Index