Học tiếng Anh > factory

factory

nhà máy, xí nghiệp, xưởng
« Back to Glossary Index