Học tiếng Anh > image

image

ảnh, hình ảnh
« Back to Glossary Index