Học tiếng Anh > impression

impression

ấn tượng, cảm giác; sự in, đóng dấu
« Back to Glossary Index