Học tiếng Anh > impress

impress

ghi, khắc, in sâu vào; gây ấn tượng, làm cảm động
« Back to Glossary Index