cái đó, điều đó, con vật đó
« Back to Glossary Index