Học tiếng Anh > item

item

tin tức; khoả(n)., mó(n).., tiết mục
« Back to Glossary Index