của cái đó, của điều đó, của con vật đó; cái của điều đó, cái của con vật đó
« Back to Glossary Index